ΑΙΜΟΣΙΔΕΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 207 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

PRUSSIAN BLUE STAIN

Αποτελέσματα

Εντός 1 εργάσιμης από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 7 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search