ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΛΟΓΟΣ, ACR)

Κωδικός εξέτασης: 378

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

mg/g creatinine

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 17                        —         

Start typing and press Enter to search