ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 639 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

Score

Μέθοδος

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Αποτελέσματα

Εντός 9 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

20 – 120                  20 – 120

Start typing and press Enter to search