ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΑΡΓΙΛΙΟ) ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 389 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/L

Μέθοδος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (AAS)

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Αιμοκάθαρση

< 55                  < 55

Λήψη φαρμάκων

< 3                    < 3

Ενήλικες

< 0,7                  < 0,7

Start typing and press Enter to search