ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1

Κωδικός εξέτασης: 24 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

λόγος ApoA1/ApoB - Χαμηλός κίνδυνος

> 2,5                         > 2,5     

λόγος ApoA1/ApoB - Μεσαίος κίνδυνος

0,65 – 2,5                  0,65 – 2,5

λόγος ApoA1/ApoB - Υψηλός κίνδυνος

< 0,65                      < 0,65

109 – 184                  106 – 228

Start typing and press Enter to search