ΔΙΓΙΤΟΞΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 135 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

ECLIA

Αποτελέσματα

Εντός 1 εργάσιμης από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 5 Ημέρες          +4°C: 5Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Πριν τη δόση

10 – 32                  10 – 32

Start typing and press Enter to search