ΔΙΓΟΞΙΝΗ (LANOXIN)

Κωδικός εξέτασης: 426 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

ECLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τοξική - πριν τη δόση

> 2                        > 2

Θεραπευτική - πριν τη δόση

0,9 – 2                  0,9 – 2

Start typing and press Enter to search