ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΟΣ E.COLI ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 702 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κόπρανα σε Cary-Blair

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Αποτελέσματα

Εντός 1 εργάσιμης από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 2 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search