ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-1b (IL-1b)

Κωδικός εξέτασης: 1101 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 0Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 – 1                  0 – 1

Start typing and press Enter to search