ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (<5d)

Κωδικός εξέτασης: 984 Κατηγορία:

Δείγμα

Κόπρανα

Μονάδα Μέτρησης

μg/g

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 48 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΜΦΙΒΟΛΟ

50 – 120                  50 – 120

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

< 50                  < 50

Start typing and press Enter to search