ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 374 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

EMIT

Αποτελέσματα

Εντός 2 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Πριν τη δόση - για μεταμόσχευση νεφρού/ήπατος

100 – 350                  100 – 350

Start typing and press Enter to search