Κ/Α ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

Κωδικός εξέτασης: 727

Δείγμα

Φιάλη αιμοκαλλιέργειας

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 7 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search