Κ/Α E.COLI 0157:H7

Κωδικός εξέτασης: 713 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κόπρανα σε Cary-Blair

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Εντός 2 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search