ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 393 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

μg/dL

Μέθοδος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (GF-AAS)

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Βιομηχανική έκθεση (ΠΔ 338/2001)

< 70                  < 70

Τοξικό

> 100                  > 100

Παιδιά

< 25                  < 25

Ενήλικες

< 40                  < 40

Start typing and press Enter to search