ΣΕΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 648 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

μg/dL

Μέθοδος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (AAS)

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

5,8 – 23,4                  5,8 – 23,4

Start typing and press Enter to search