ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (LUMINAL)

Κωδικός εξέτασης: 428 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 14 Ημέρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Κώμα

> 100                      > 100

Τοξική

35 – 80                  35 – 80

Πριν τη δόση

10 – 30                  10 – 30

Start typing and press Enter to search