ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 356 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 3 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

280 – 900                  280 – 900

Start typing and press Enter to search