ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 623 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

μg/L

Μέθοδος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (GF-AAS)

Αποτελέσματα

Εντός 3 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 80                  < 80

Start typing and press Enter to search