ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 387 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/dL

Μέθοδος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (F-AAS)

Αποτελέσματα

Εντός 3 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

70 – 150                  70 – 150

Start typing and press Enter to search