ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 516 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

% NaCl

Μέθοδος

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ NaCl

Αποτελέσματα

Εντός 1 εργάσιμης από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0,4 – 0,7                  0,4 – 0,7

Start typing and press Enter to search