ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 324 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Ηπαρίνη Νατρίου (Na)

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

3 - 17 ετών

< 0,46                  < 0,46

> 17 ετών

< 0,2                  < 0,2

Start typing and press Enter to search