ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 900 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

%

Μέθοδος

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (FC)

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 48 Ώρες     +4°C:  48 Ώρες      -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

CD3 (Τ) - cells/μL

1000 – 2500          1000 – 2500

CD3 (Τ) - %

69,5 – 81,3          69,5 – 81,3

CD3/CD4 (T-HELPER) - cells/μL

600 – 1500          600 – 1500

CD3/CD4 (T-HELPER) - %

40 – 55                    40 – 55

CD3/CD8 (T-SUPPRESSOR) - cells/μL

300 – 850              300 – 850

CD3/CD8 (T-SUPPRESSOR) - %

20 – 33                    20 – 33

CD4/CD8

1,2 – 2,6                    1,2 – 2,6

CD19 (B) - cells/μL

100 – 450                 100 – 450

CD19 (B) - %

7,3 – 17,6                 7,3 – 17,6

CD3/CD56/CD16 (NK) - cells/μL

90 – 350                 90 – 350

CD3/CD56/CD16 (NK) - %

5,9 – 15,1                  5,9 – 15,1

Start typing and press Enter to search