ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 3 ΜΤΛΞ

Κωδικός εξέτασης: 973 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

PCR-RFLP

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: Ημέρες     +4°C: Ημέρες        -20°C: Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παράγων V-Leiden (G1691A)

Απουσία μετάλλαξης

Παράγων II-Προθρομβίνη (G20210A)

Απουσία μετάλλαξης

MTHFR (C677T)

Απουσία μετάλλαξης ή Ετεροζυγωτία

Start typing and press Enter to search