ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 501 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

mIU/mL

Μέθοδος

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες     +4°C:  24 Ώρες      -20°C: 0Ώρες

ΦΥΣ.ΤΙΜΕΣ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
1-2 Ετών
Αριθμός λευκών – WBC (x10^9/L) 6 – 14
Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (%) 11 – 66
Λεμφοκύτταρα – LY (%) 18 – 90
Μονοκύτταρα – MO (%) 2 – 10
Ηωσινόφιλα – ΕΟ (%) 1 – 5
Βασεόφιλα – ΒΑ (%) 0 – 1
Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (x10^9/L) 0,7 – 9,2
Λεμφοκύτταρα – LY (x10^9/L) 1,1 – 12,6
Μονοκύτταρα – MO (x10^9/L) 0,1 – 1,4
Ηωσινόφιλα – ΕΟ (x10^9L) 0,1 – 0,7
Βασεόφιλα – ΒΑ (x10^/L) 0 – 0,1
Αριθμός ερυθρών – RBC (x10^12/L) 3,8 – 5,4
Αιμοσφαιρίνη (HGB) – g% 10,5 – 14
Αιματοκρίτης (HCT) – % 32 – 42
Μέσος όγκος ερυθρών – MCV (fL) 72 – 88
Μέση ενδοκυτ. αιμοσφαιρίνη – MCH (pg) 24 – 30
Μέση συγκ. ενδοκ. αιμοσφ. – MCHC (g%) 32 – 36
Εύρος κατανομής ερυθρ. – RDW (%) 11,5 – 16
Αριθμός αιμοπεταλίων – PLT (x10^9/L) 140 – 440
Αιμοπεταλιοκρίτης – PCT (%) 0,17 – 0,35
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων – MPV (fL) 7,6 – 10,8
> 17 Ετών
Αριθμός λευκών – WBC (x10^9/L) 4 – 10
Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (%) 40 – 75
Λεμφοκύτταρα – LY (%) 20 – 45
Μονοκύτταρα – MO (%) 2 – 10
Ηωσινόφιλα – ΕΟ (%) 1 – 5
Βασεόφιλα – ΒΑ (%) 0 – 1
Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (x10^9/L) 1,6 – 7,5
Λεμφοκύτταρα – LY (x10^9/L) 0,8 – 4,5
Μονοκύτταρα – MO (x10^9/L) 0,1 – 1
Ηωσινόφιλα – ΕΟ (x10^9L) 0 – 0,5
Βασεόφιλα – ΒΑ (x10^/L) 0 – 0,1
Αριθμός ερυθρών – RBC (x10^12/L) 4,5 – 6,1 3,9 – 5,5
Αιμοσφαιρίνη (HGB) – g% 14 – 18 12 – 16
Αιματοκρίτης (HCT) – % 42 – 52 37 – 47
Μέσος όγκος ερυθρών – MCV (fL) 81 – 99
Μέση ενδοκυτ. αιμοσφαιρίνη – MCH (pg) 27 – 32
Μέση συγκ. ενδοκ. αιμοσφ. – MCHC (g%) 32 – 36
Εύρος κατανομής ερυθρ. – RDW (%) 11,6 – 14,6
Αριθμός αιμοπεταλίων – PLT (x10^9/L) 140 – 440
Αιμοπεταλιοκρίτης – PCT (%) 0,17 – 0,35
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων – MPV (fL) 7,6 – 10,8
2 – 17 ετών
Αριθμός λευκών – WBC (x10^9/L) 4 – 12
Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (%) 14 – 75
Λεμφοκύτταρα – LY (%) 10 – 55
Μονοκύτταρα – MO (%) 2 – 10
Ηωσινόφιλα – ΕΟ (%) 1 – 5
Βασεόφιλα – ΒΑ (%) 0 – 1
Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (x10^9/L) 0,6 – 9
Λεμφοκύτταρα – LY (x10^9/L) 0,4 – 6,6
Μονοκύτταρα – MO (x10^9/L) 0,1 – 1,2
Ηωσινόφιλα – ΕΟ (x10^9L) 0 – 0,6
Βασεόφιλα – ΒΑ (x10^/L) 0 – 0,1
Αριθμός ερυθρών – RBC (x10^12/L) 4 – 5,6 4 – 5,3
Αιμοσφαιρίνη (HGB) – g% 11,5 – 16,1 11,5 – 15
Αιματοκρίτης (HCT) – % 33 – 47 33 – 45
Μέσος όγκος ερυθρών – MCV (fL) 76 – 95
Μέση ενδοκυτ. αιμοσφαιρίνη – MCH (pg) 25 – 32
Μέση συγκ. ενδοκ. αιμοσφ. – MCHC (g%) 32 – 36
Εύρος κατανομής ερυθρ. – RDW (%) 11,5 – 15,5
Αριθμός αιμοπεταλίων – PLT (x10^9/L) 140 – 440
Αιμοπεταλιοκρίτης – PCT (%) 0,17 – 0,35
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων – MPV (fL) 7,6 – 10,8

Start typing and press Enter to search