ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 204 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα Τυχαίο Δείγμα

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες     +4°C:  7 Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Αλβουμίνη ουρων

Αμυδρή εμφάνιση

β - σφαιρίνες ούρων

Αμυδρή εμφάνιση

Start typing and press Enter to search