ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 333 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μU/mL

Μέθοδος

ECLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός ορούερυθρών.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

2,6 – 25                  2,6 – 25

Start typing and press Enter to search