ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ

Κωδικός εξέτασης: 113 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

%

Μέθοδος

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 1 Ώρα     +4°C:  7 Ημέρες        -20°C: 365Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

L1: Ηπατικό Κλάσμα #1

15 – 71         15 – 71

L2: Ηπατικό Κλάσμα #2

1 – 9          1 – 9

I1-2-3: Εντερικό Κλάσμα

< 14          < 14

Bone: Οστικό Κλάσμα

23 – 75         23 – 75

Start typing and press Enter to search