ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 463 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

2 - 5 ετών μg/mg creatinine

< 3                           < 3

5 - 10 ετών μg/mg creatinine

< 2,7                        < 2,7

10 - 18 ετών μg/mg creatinine

< 1,87                      < 1,87

>18 ετών μg/mg creatinine

< 1,2                        < 1,2

7 - 17 ετών μg/24h

42 – 202                  42 – 202

>18 ετών μg/24h

62 – 207                  62 – 207

Start typing and press Enter to search