ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CT-MH-UU-NG-TV

Κωδικός εξέτασης: 430 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

ΚΟΛΠΙΚΟ – ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ, ΣΠΕΡΜΑ, ΟΥΡΑ

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

PCR

Αποτελέσματα

Εντός 2 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ημέρες     +4°C:  4 Ημέρες        -20°C: –

Στελέχη C. trachomatis που φέρουν πλασμιδιακές ελλείψεις ενδέχεται να μην ανιχνεύονται από την παρούσα ανάλυση.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Χλαμύδια trachomatis

Μη ανιχνεύσιμα

Μυκόπλασμα hominis

Μη ανιχνεύσιμο

Ουρεόπλασμα urealiticum

Μη ανιχνεύσιμο

Γονόκοκκος (Neisseria gonnorrheae)

Μη ανιχνεύσιμος

Τριχομονάδα

Μη ανιχνεύσιμη

Start typing and press Enter to search