ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 628 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Ηπαρίνη Νατρίου (Na)

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

3 - 17 ετών

< 1,25                  < 1,25

> 17 ετών

< 0,52                  < 0,52

Start typing and press Enter to search