ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 398 Κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

2 - 5 ετών μg/mg creatinine

< 3,9                  < 3,9

5 - 10 ετών μg/mg creatinine

< 3,5                  < 3,5

10 - 18 ετών μg/mg creatinine

< 2,4                  < 2,4

>18 ετών μg/mg creatinine

< 1,6                  < 1,6

7 - 17 ετών μg/24h

52 – 312                  52 – 312

>18 ετών μg/24h

95 – 510                  95 – 510

Start typing and press Enter to search