ΓΕΝΕΤΙΚH ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 12 ΜΤΛΞ

Κωδικός εξέτασης: 971 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

PCR

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: Ημέρες     +4°C: Ημέρες        -20°C: Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παράγων V-Leiden (G1691A)

Απουσία μετάλλαξης

Παράγων II-Προθρομβίνη (G20210A)

Απουσία μετάλλαξης

MTHFR (C677T)

Απουσία μετάλλαξης ή Ετεροζυγωτία

MTHFR (A1298C)

Απουσία μετάλλαξης ή Ετεροζυγωτία

Παράγων V-R2 (H1299R)

Απουσία μετάλλαξης

APO-B (R3500Q)

Απουσία μετάλλαξης

APO-E Γονότυπος

(Ε2/Ε3/Ε4) E3/E3

PAI-1 (4G/5G)

Απουσία μετάλλαξης

Β-Ινωδογόνο (G455A)

Απουσία μετάλλαξης

ACE (I/D)

Απουσία μετάλλαξης

GPIIIa -Ινωδογόνου Υποδοχέας (HPA-1)

Απουσία μετάλλαξης

Παράγων ΧΙΙΙ (V34L)

Απουσία μετάλλαξης

Start typing and press Enter to search